ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
t11ภาพบุคลากร
t11ข้อมูลนักเรียน
t11ผลงานนักเรียน
t11คณะกรรมการสถานศึกษา
t11คณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
t11คณิตศาสตร์
t11ภาษาไทย
t11วิทยาศาสตร์
t11ภาษาต่างประเทศ
t11สังคมศึกษา ฯ
t11สุขศึกษาและพละศึกษา
t11การงานอาชีพ ฯ
t11ศิลปะ
แหล่งสืบค้นข้อมูล
t11www.google.com
t11E-library
t11ฐานข้อมูลงานวิจัย
t11วิชาการ.คอม
t11ระบบคลังข้อมูลวิชาการ
t11คลังข้อมูลความรู้รอบตัวFreshy ประจำปีการศึกษา 2556
t11ประชาสัมพันธ์งาน 19 ปีชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
คลิกดูรายละเอียด123222
t11กำหนดวันลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 123222
t11ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ปทุมธานี ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 คลิกดูรายละเอียด 123222
t11ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ได้มีการกำหนดพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียน
ใหม่ ม. 4 ในวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 ในเวลา 09.00 น. 123222
t11ในวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม และวัดโบสถ์ ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 123222
t11ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 คลิกดูตารางสอบ 123222
t11ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จะมีการ
อบรมภาษาอังกฤษให้กับคณะครูอาจารย์ภายในโรงเรียน
t11ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จะมีการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
t11ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
จะจัดกิจกรรมรับมอบอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยประธานผู้รับมอบ คือ ท่าน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 นายพิทยา ไชยมงคล และประธานผู้ส่งมอบ คือ ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร
t11ด้วยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี และกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดนำนักเรียนในทุกระดับชั้นเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
รุ่นที่ 2 นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ
รุ่นที่ 3 นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรม วัดไทรงามธรรมธราราม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
t11ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปึการศึกษา
2556 ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนมาโรงเรียนโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
t11 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2556
t11 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมรับการอบรมในเวลา
08.30 น. เป็นต้นไป และหลังจากการอบรมขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งคุณครูค่ะ
t11 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จะมีการรับลงทะเบียนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 , 3 , 5 , 6 ณ ใต้อาคาร 1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ ปทุมธานี
65
t11ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีเรื่องสอบราคาเช่า
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำหรับห้องสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียน พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย E-Learning
และระบบ ICT SCHOOL จำนวน 30 ชุดคลิกดาวน์โหลด 123222
t11คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เลขที่ 6/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง
t11ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา"โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน"
t11ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทางทางภาษาระบบดิจิตอล
65
t11ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
จำนวน 1 ตำแหน่ง นับตั้งแต่ 30 กันยายน 2556 - 20 ตุลาคม 2556
สนใจติดต่อ 091-7753167 อ.มณีวรรณ 123222
t11ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษาฯ
จำนวน 2 ตำแหน่ง นับตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 พฤษภาคม 2556
สนใจติดต่อ 084-1187772 อ.มณีวรรณ
t11ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง ด่วนสนใจติดต่อ
084-1187772 อ.มณีวรรณ
t11ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้สาขาวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่งและสาขาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง สนใจติดต่อ
084-1187772
อ.มณีวรรณ
65
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
โดย ผู้อำนวยการพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี ย้ายไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต
และผู้อำนวยการธนพจ แก้ววงษา ย้ายมารับตำแหน่งที่โรงเรียน ชมภาพกิจกรรม123222

ภาพกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556
นำโดย คุณปราโมทย์ รัตนกุลวัฒนา ประธานฝ่ายฆราวาส
และประธานฝ่ายสงฆ์พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ 123222


ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
เมื่อวัน 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556
นำโดยนายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี 123222

ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องวันแม่แห่งชาติและกิจกรรม
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคมพ.ศ. 2556
นำโดยนายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
ณ วัดโบสถ์ นำโดยนายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในการถวายเทียนพรรษา

ภาพกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษของคณะครูอาจารย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรมคนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติดและภาพกิจกรรมสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556
โดยมีท่านรองมัณฑนา ไทยแท้เป็นประธานในพิธี

ภาพการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 6 จากหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดกมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2556
ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
นำโดยนางมัณฑนา ไทยแท้ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี
จำนวนผู้เข้าชม
Website counter
คน

ryryผลงานบุคลากรryry


นางชนากานต์ วรงค์
คลิกเข้าชมผลงาน

นางกนกภรณ์ ดาบพิมพ์ศรี
คลิกเข้าชมผลงาน

นายธานันทร์ ศูนย์กลาง
คลิกเข้าชมผลงาน

นายวัฒนา รุ่งศรี
คลิกเข้าชมผลงาน

นางมันตรินี วงศาโรจน์
คลิกเข้าชมผลงาน

ภาพผลงานนักเรียนดีเด่น

หุ่นยนต์บังคับมือ ม. ปลาย
เหรียญทอง

วงดนตรีลูกทุ่งช่อชมพู
พันธุ์ทิพย์เหรียญทอง 4533332

รายงานประจำปีการศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
คลิกดาวน์โหลด 123222