ประเสริฐคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใฝ่ใจสุขภาพ  เสริมสร้างสู่สากล
นางดวงกมล คงเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
a

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

 

 

 

  ขุดการเรียน
การสอนโดยใช้
โปรแกรม GSP
>>รายละเอียด
    รายงานการใช้
ชุดฝึกของลูกเลือ
>>รายละเอียด
             
  การพัฒนาบเรียน
เรื่องกายของเรา
>>รายละเอียด
   

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดย
ใช้โปรแกรม GSP
เรื่อง เมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>>รายละเอียด

             
             
 

 
 
 

Free Counters
Free Counter

 

   
   
   
 
  กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ พระโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
    กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา2559
 
 
  กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
ประจำปีการศึกษา2559
    กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา2559
 
 
  กิจกรรมอบรมยุว อพปร.
ประจำปีการศึกษา2559
    กิจกรรมคาราวานความรู้เพื่อสร้าง
ทัศนคติแก่เยาวชน
 
 
  กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อความมั่นคง
ประจำปีการศึกษา2559
    กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา2559
 
 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2559
    การประกวดเฟรชชี่
ประจำปีการศึกษา2559
 
 
 

พิธีประดับพระเกี้ยว
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

   

กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา2559

 
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวง ทรงครองราชย์ 70 ปี

   

กิจกรรมค่ายEnglish
and Chinese Camp

 
 
 

ผู้บริหารและ
คณะครูเข้าร่วมอบรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

   

กิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร

 
 
 

นายนพพร พิพิธจันทร์
ผอ.สพม. เขต4
มาเยี่ยมโรงเรียน

   

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า
ปทุมธานี

 
 
 

พิธีมอบรางวัลนักเรียน
ผู็มีผลการเรียนดีเด่น

   

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนชั้น
ม.1 และ ม.4

 
 
 

พิธีรับมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา 2558

   

ประเมินครูผู้ช่วย
14 มีนาคม 2559

 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2558
   

กิจกรรมธรรม
วันไหว้ครู

 
  กิจกรรมการจัด
การเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
    กิจกรรมผูกแขนรับ
น้องใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558
 
        รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>  
               

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี| Triamudomsuksanomklao Phathumthani school
เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุุมธานี 12160
โทรศัพท์ 0-2593-1965 |0-2593-2242| tunp@windowlive.com
: Modify By Webmaster ครูจิราพร เหมพุทธ ครูซ่อนกลิ่น คงหนู